The barista looks you dead in the eye. The pressure is on. "What kind of tea do you want?" they ask. "We have black tea, earl grey, darjeeling, english breakfast, masala chai, green tea, jasmine, henmaicha, houjichi, matcha, oolong, pu-erh, white tea, shoumei, baihao yinzhen, bai mundan, laphet, chifir, kombucha, doncha, goishicha, tibeti, zhu cha, noon chai, yuenyeung, teh tarik, teh talua, suutei tsai, kahwah, huoshan huangya, junshan yinzhen, qilan, and jin hou cha."

You say, "I'll just have some hot water."

Go back to the homepage